Statuten

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: "Wommelgem Atletiek Vereniging", v.z.w. Het gebruik van de afkorting: W.A.V., v.z.w., is eveneens rechtsgeldig.

Art. 2
. De vereniging is gevestigd te 2160 Wommelgem, Fort II Straat 159, bij Lathouwers. De vereniging ressorteert onder het Vlaams Gewest. Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Art. 3. De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
De vereniging is opgericht voor sociale-sportieve en culturele doeleinden, en heeft in het bijzonder als doel de bevordering van de atletieksport.
De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van een of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: het organiseren van trainingen, het organiseren van en/of deelnemen aan wedstrijden, ...
De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.
Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en helpen realiseren. Zij kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze, alle economische handelingen stellen voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend ten goede komt aan het maatschappelijk doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 5.Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan twee bedragen. Zij vormen de algemene vergadering en bezitten eveneens de volheid van het lidmaatschap. Alle wettelijke en statutaire bepalingen zijn op hen van toepassing.
De vereniging kan ook niet-werkende leden toelaten: spelende leden, steunende leden, ereleden, beschermende leden. Zij maken geen deel uit de algemene vergadering en beschikken er niet over
stemrecht. De interne werkingsregels van al deze categorieën niet-werkende leden kunnen vervat zijn in een intern reglement.
De term lid in deze statuten heeft enkel betrekking op een werkend lid.

Art. 6.Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke of rechtspersoon die door het bestuursorgaan wordt aanvaard. Om lid te worden moet men eveneens aan volgende voorwaarde voldoen; zijnde het betalen van het vooropgesteld lidgeld.

Art. 7.De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op maximum EUR 500. Het niet betalen van het vooropgesteld lidgeld wordt beschouwd als het niet meer lid zijn van de vereniging. De leden kunnen door het bestuursorgaan worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen deze termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Art. 8.Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met tweederde meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden worden uitgesproken. Het lid dat wordt uitgesloten dient per aangetekende brief in kennis te worden gesteld. Uittredende of uitgesloten leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdrage en/of gedane inbrengen vorderen.

Art. 9.De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van tenminste drie leden, die al dan niet lid zijn van de vereniging. . Indien en zolang de vzw minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. lngeval van een tweehoofdig bestuursorgaan, kan een lid van het bestuursorgaan geen doorslaggevende stem uitoefenen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
Op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

Art. 10.Het bestuursorgaan kan uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en elke functie dewelke hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht, benoemen. Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens dit noodzakelijk is.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of indien deze verhinderd is door de oudste der aanwezige bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts dan geldig vergaderen wanneer de helft der bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van deze die de vergadering voorzit doorslaggevend. Een bestuurder kan zich echter door een andere bestuurder laten vervangen met dien verstande dat niemand binnen het bestuursorgaan over meer dan een schriftelijke volmacht kan beschikken.
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die het wensen.

Art. 11Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van deze door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
De ambt beëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die zij nuttig oordeelt voor het goede bestuur van de vereniging. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

Art. 12.De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.
De algemene vergadering is bevoegd voor:
het wijzigen van de statuten,
de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
de benoeming en de afzetting van de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
de uitsluiting van een lid van de vereniging,
de omzetten van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
het doen of het aanvaarden van een inbreng "om niet" van een algemeenheid,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de verenigmg. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van deze, door de oudste van de aanwezige leden.

Art. 13.De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan. In voorkomend geval kan de algemene vergadering worden opgeroepen door de commissaris.
Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeid. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per mail, gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeid. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

Art. 14.Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/otfvertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn, kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.
Bij uitsluiting van een lid zijn dezelfde regels (inzake quorum en stemmen) als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.

Art. 15.Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die worden opgenomen in een daartoe bestemd register en die ondertekend worden door de leden die het wensen. Leden, evenals derden, die enig rechtmatig belang kunnen laten blijken, hebben het recht om inzage te vragen van deze besluiten.

Art. 16.Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 17.Het bestuursorgaan stelt de rekening en begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering dewelke jaarlijks dient gehouden te worden.

Art. 18.In geval van vrijwillige ontbinding kan de algemene vergadering, ot bij gebrek daaraan de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemen. Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert.

Art. 19.Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien ot geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in voorkomend geval het intern reglement van toepassing.